ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Karina Gőghová, PhD.

Profil advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Karina Gőghová, PhD., je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária s hlavným sídlom v Komárne. V rámci našej advokátskej kancelárie poskytujeme komplexné právne služby pre tuzemských aj zahraničných klientov v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku, vo všetkých oblastiach práva.

Zakladateľka JUDr. Karina Gőghová, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a už vo veku 25 rokov úspešne dopísala dizertačnú prácu v rámci doktorandského štúdia v študijnom odbore Trestné právo, za čo jej bol udelený titul PhD. („philosophiae doctor“). Okrem výkonu advokácie sa doktorka venuje aj publikačnej činnosti a je autorkou viacerých publikácií uverejnených v právnych časopisoch a zborníkoch (napr. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, Policajná teória a prax).

„Právo je umením dobra a spravodlivosti.“
„Ius est ars boni et aequi.“ -- cit. Celsus

Advokátka taktiež úspešne absolvovala kurz Rady Európy na tému „Obchodovanie s ľuďmi“, za čo jej bol udelený medzinárodný certifikát. Výkon povolania advokáta považujeme v našej advokátskej kancelárií za poslanie, a preto našim klientom ponúkame vysokú odbornosť, kvalitu právnych služieb, individuálny prístup a lojálnosť. 

Spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami so sídlom na území Slovenskej republiky, Maďarska a Českej republiky, a taktiež aj s viacerými spoločnosťami poskytujúcimi účtovníctvo, audit a daňové poradenstvo. Efektívne spolupracujeme s notárskymi úradmi, znalcami, geodetmi, tlmočníkmi a prekladateľmi. 

Naša advokátska kancelária už niekoľko rokov poskytuje právne služby renomovaným realitným kanceláriám, obchodným spoločnostiam zaoberajúcim sa so správou pohľadávok, tuzemským a zahraničným podnikateľom, ako aj fyzickým a právnickým osobám. Pravidelne sa zúčastňujeme prednášok, seminárov a kurzov organizovaných na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí za účelom neustáleho rozvoja a získavania najnovších informácií.

Právne služby

Napriek tomu, že v rámci výkonu advokácie vykonávame všeobecnú prax, zameriavame sa najmä na poskytovanie právnych služieb v právnych odvetviach Občianskeho práva, Obchodného práva, Trestného práva, Pracovného práva a Správneho práva.

V rámci výkonu advokátskej praxe poskytujeme aj právne zastupovanie klientov počas mimosúdneho rokovania ako aj právne zastúpenie v súdnych a iných konaniach. Za účelom komunikácie s orgánmi verejnej správy (napr. kataster, živnostenský úrad) ako aj so súdmi a exekútormi pravidelne využívame zaručenú konverziu a kvalifikovaný elektronický podpis,  prostredníctvom ktorého podávame návrhy a iné podania v elektronickej podobe, čím šetríme čas a náklady našich klientov.

Advokátska kancelária okrem iného využíva aj možnosť vymáhania pohľadávok v upomínacom konaní, v rámci ktorého súd vydá platobný rozkaz do 10 pracovných dní od doručenia návrhu, a súdny poplatok za podanie návrhu sa znižuje o 50%.

Naša kancelária zároveň poskytuje aktívne zastupovanie fyzických a právnických osôb v priestupkovom a trestnom konaní, či už v postavení obvinených alebo v inom procesnom postavení.

Občianske právo:

 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok prostredníctvom exekútora, a s tým súvisiace zastupovanie na mimosúdnom rokovaní, v súdnom aj v exekučnom konaní
 • realitné právo, prevody vlastníckeho práva k nehnuteľným a hnuteľným veciam, zriadenie a výkon záložného práva, vznik a zánik vecných bremien, zastupovanie v katastrálnom konaní,
 • pozemkové právo, právo v oblasti podnikania v poľnohospodárstve
 • vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v mimosúdnych a súdnych sporoch medzi spoluvlastníkmi
 • nájomné a podnájomné vzťahy
 • ochrana spotrebiteľa
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia,  vydanie bezdôvodného obohatenia,
 • rozvod, starostlivosť o maloletých, výživné, iné rodinné spory
 • zastupovanie dedičov v dedičskom konaní a v konaní o novoobjavenom dedičstve po poručiteľovi
 • zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti fyzických osôb a pri neoprávnenom použití obchodného mena právnických osôb a pri zásahoch do dobrej povesti právnických osôb, právo na odpoveď, právo na opravu
 • zakladanie občianskych združení a iných právnických osôb podľa občianskeho práva.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností:

 • vypracovanie právneho stanoviska a právne poradenstvo v oblasti podnikania, právna pomoc pri získavaní oprávnení, povolení alebo licencií na podnikanie, zakladanie obchodných spoločností vrátane vypracovania kompletnej právnej dokumentácie, zmeny v obchodných spoločnostiach, zrušenie spoločností bez likvidácie alebo s likvidáciou, zastupovanie vo vzťahu k  živnostenskému úradu, pred inými okresnými úradmi, pred obchodným registrom, ministerstvami a inými dotknutými orgánmi
 • obchodné záväzkové vzťahy, vypracovanie obchodnoprávnych zmlúv, analýza a pripomienkovanie zmlúv alebo iných právnych dokumentov
 • vnútroštátna a medzinárodná cestná doprava, vnútroštátna a medzinárodná vodná doprava, vybavenie povolení, licencií na podnikanie v tejto oblasti, kompletná príprava právnej dokumentácie
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok prostredníctvom exekútora, a s tým súvisiace zastupovanie na mimosúdnom rokovaní, v súdnom a v exekučnom konaní,
 • zastupovanie pri podozrení z nekalosúťažného konania.

Pracovné právo:

 • príprava pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a iných právnych úkonov podľa Zákonníka práce
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych veciach a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • vysielanie zamestnancov, sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Trestné právo:

 • obhajoba obvineného počas celého trestného konania
 • zastupovanie  poškodeného v trestnom konaní
 • vyhotovenie trestného oznámenia, a iných podaní podľa Trestného zákona a Trestného poriadku, vrátane žiadosti obvineného o vyslovenie, že sa osvedčil v skúšobnej dobe a žiadosti o zahladenie odsúdenia, vyhotovenie žiadostí o upustenie od zvyšku výkonu trestu a pod.

Správne právo:

 • zastupovanie klientov pred orgánmi verejnej správy, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
 • zastupovanie v priestupkovom konaní, napr. aj v prípade odobratia vodičského preukazu a uloženia sankcie zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
 • zastupovanie pred dopravným inšpektorátom
 • katastrálne právo, stavebné právo
 • správne súdnictvo – zastupovanie fyzických a právnických osôb v súdnych konaniach (napr. preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov)

Cenník

Naša advokátska kancelária  poskytuje právne služby za odmenu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena sa určuje:

 • spravidla na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom o odmene (tzv. „zmluvná odmena“),
 • alebo, vo výnimočných prípadoch, ak nedôjde k dohode, na základe príslušných ustanovení vyhlášky o tzv. tarifnej odmene.

Kontakt

Fakturačné údaje

IČO: 50875825
DIČ: 1082705635
IBAN: SK34 0200 0000 0038 1538 3755
SWIFT: SUBASKBX

Zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej
komore: reg. č. 7594

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

nonstop

Kontaktný formulár

sk_SKSlovenčina