Ügyvédi iroda

JUDr. Karina Gőghová, PhD.

Az ügyvédi iroda profilja

A JUDr. Karina Gőghová, PhD. Ügyvédi Iroda dinamikusan fejlődő ügyvédi iroda , komáromi székhellyel. Az iroda keretében komplex jogi szolgáltatást nyújtunk hazai és külföldi ügyfelek részére szlovák, angol és magyar nyelven, a jog minden területén.

Az alapító, JUDr. Karina Gőghová, PhD. a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karának abszolvense, és büntetőjog szakirányon végzett doktori tanulmányai során már 25 évesen sikeresen befejezte disszertációs munkáját, és PhD. („philosophiae doctor“) címet szerzett. Az ügyvédi munkán kívül publikációs tevékenységet is folytat, több olyan cikk szerzője, amelyek jogi szaklapokban és tanulmánykötetekben jelentek meg (pl. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, Policajná teória a prax - rendőrségi elmélet és gyakorlat).

„A jog a jó és az igazságos művészete.“
„Ius est ars boni et aequi.“ -- cit. Celsus

Az ügyvédnő sikeresen elvégezte az Európai Bizottság által „Az emberkereskedelem” témakörében szervezett tanfolyamot, és nemzetközi tanúsítványt szerzett. Irodánkban az ügyvédi tevékenységet küldetésnek tartjuk, ezért ügyfeleinknek magas szintű szakmai tudást, minőségi jogi szolgáltatást, személyre szabott megközelítést és lojalitást kínálunk. 

Együttműködünk több ügyvédi irodával a Szlovák Köztársaságban, Magyarországon és a Cseh Köztársaságban, valamint számviteli, könyvvizsgáló és adótanácsadó társaságokkal. Hatékony az együttműködésünk közjegyzői hivatalokkal, szakértőkkel, földmérőkkel, tolmácsokkal és fordítókkal. 

Ügyvédi irodánk évek óta jogi szolgáltatást nyújt jó nevű ingatlanirodáknak, követeléskezeléssel foglalkozó gazdasági társaságoknak, hazai és külföldi vállalkozóknak, valamint természetes és jogi személyeknek. A folyamatos fejlődés és a legújabb információk megszerzése érdekében rendszeresen részt veszünk a Szlovák Köztársaságban és külföldön szervezett előadásokon, szemináriumokon, tanfolyamokon.

Jogi szolgáltatások

Bár az ügyvédi tevékenység keretében általános praxist folytatunk, leginkább a polgári jog, gazdasági-kereskedelmi jog, büntetőjog, munkajog és közigazgatási jog területén nyújtott jogi szolgáltatásokra fókuszálunk.

Tevékenységünk keretében jogi képviseletet biztosítunk az ügyfeleinknek peren kívüli tárgyalások esetében, és természetesen bírósági és egyéb eljárások során is. A közigazgatási hatóságokkal folytatott kommunikációban (pl. ingatlan-nyilvántartás, iparűzési-vállalkozói hivatal), valamint a bíróságokkal és végrehajtókkal történő kommunikáció céljából garantáltan biztonságos konverziót és minősített elektronikus aláírást használunk, segítségükkel az indítványokat és egyéb beadványokat elektronikus formában nyújtjuk be, ezáltal az ügyfeleink számára időt és költséget takarítunk meg.

Az ügyvédi iroda egyebek mellett kihasználja a követelésbehajtás lehetőségét figyelmeztető eljárásban, melynek keretében a bíróság már a kereset benyújtását követő 10 munkanapon belül kiadja a fizetési felszólítást, és a kereset benyújtásáért fizetett illeték összege 50%-kal csökken.

Irodánk aktív képviseletet biztosít természetes és jogi személyek részére szabálysértési és büntetőeljárásokban is, akár gyanúsítottként, akár más eljárási minőségben érintettek.

Polgári jog:

 • követelések peren kívüli behajtása, bírósági követelésbehajtás, követelések behajtása végrehajtó által, és ezzel kapcsolatos képviselet a peren kívüli tárgyaláson, a bírósági és végrehajtási eljárásban,
 • ingatlanjog, ingatlanok és ingóságok tulajdonjogának átruházása, zálogjog alapítása és végrehajtása, tárgyi teher keletkezése és megszűnése, képviselet a kataszteri eljárások során,
 • földjog, mezőgazdasági vállalkozást érintő jog,
 • közös tulajdon rendezése, peren kívüli és bírósági képviselet a tulajdonostársak közötti vitákban,
 • bérleti és albérleti viszonyok
 • fogyasztóvédelem
 • kártérítési igény érvényesítése, fájdalomdíj, a társadalmi érvényesülés megnehezülése, jogalap nélküli (indokolatlan) gazdagodás kiadása,
 • válás, kiskorú gyermekekről való gondoskodás, tartásdíj, egyéb családi perek,
 • az örökösök képviselete a hagyatéki eljárásban és a póthagyatéki eljárásban,
 • természetes személyek képviselete személyiségvédelmi perekben, képviselet jogi személyek kereskedelmi nevének jogtalan használata és jó hírének rontása esetén, válaszhoz való jog, helyreigazításhoz való jog,
 • polgári társulások és egyéb jogi személyek alapítása a polgárjogi előírások szerint.

Kereskedelmi jog és gazdasági társasági jog:

 • jogi állásfoglalás kidolgozása és jogi tanácsadás a vállalkozás területén, jogi segítség a vállalkozáshoz szükséges jogosultságok, engedélyek, licenszek megszerzéséhez, gazdasági társaságok alapítása, a teljes jogi dokumentáció kidolgozásával, a gazdasági társaságokban bekövetkezett változások, a társaság megszüntetése felszámolás nélkül, vagy felszámolással, képviselet a vállalkozói hivatallal kapcsolatban, egyéb járási hivatalok, a cégnyilvántartás, minisztériumok és egyéb érintett hatóságok előtt,
 • kereskedelmi kötelmi viszonyok, gazdasági-kereskedelmi jogi szerződések kidolgozása, szerződések vagy egyéb jogi dokumentumok elemzése és véleményezése,
 • belföldi és külföldi közúti közlekedés, belföldi és külföldi vízi közlekedés, engedélyek, vállalkozói licenszek intézése az adott területen, teljes jogi dokumentáció elkészítése,
 • követelések peren kívüli behajtása, bírósági követelésbehajtás, követelések behajtása végrehajtó által, és ezzel kapcsolatos képviselet a peren kívüli tárgyaláson, a bírósági és végrehajtási eljárásban
 • képviselet tisztességtelen verseny gyanúja esetén.

Munkajog:

 • munkaszerződések, munkaviszony melletti munkavégzési megállapodások elkészítése és egyéb jogügyletek a Munka Törvénykönyv szerint,
 • komplex jogi tanácsadás a munkáltatók és munkavállalók részére munkajogi ügyekben, és képviselet a munkajogi perekben,
 • munkavállalók kiküldetése, munkaerő-közvetítés díj ellenében.

Büntetőjog:

 • a gyanúsított/terhelt védelme a teljes büntetőeljárás során
 • a sértett/károsult képviselete a büntetőeljárásban
 • feljelentés és egyéb beadványok kidolgozása a Büntető Törvénykönyv és a Büntetőeljárási Törvény (Büntető Perrendtartás) szerint, beleértve a gyanúsított/terhelt kérelmét annak kinyilvánítására, hogy a próbaidőben megfelelt, a kérelmet a mentesítésre az ítélet hátrányos jogkövetkezményei alól, valamint a kérelmet a büntetés maradék része végrehajtásának elengedése iránt stb.

Közigazgatási jog:

 • az ügyfelek képviselete a közigazgatási szervek, minisztériumok és egyéb központi államigazgatási szervek előtt
 • képviselet a szabálysértési eljárásokban, például a vezetői jogosítvány bevonása és gépjárművezetéstől való eltiltás esetén,
 • képviselet a közlekedésfelügyelet előtt,
 • kataszteri jog, építési jog
 • jogi elbírálás – természetes és jogi személyek képviselete a bírósági eljárásokban (pl. a közigazgatási hatóságok határozatai törvényességének felülvizsgálata)

Díjszabás

Ügyvédi irodánk a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma 655/2004 számú, az ügyvédek által nyújtott jogi szolgáltatásokért járó munkadíjról és a költségtérítésről szóló rendeletének megfelelő díjazásért nyújt jogi szolgáltatást.

Az ügyvédi munkadíj meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • rendszerint az ügyvéd és az ügyfél megállapodása alapján (ún. „szerződéses munkadíj“),
 • vagy, kivételes esetekben, ha a felek nem egyeznek meg, a rendeletnek az ún. tarifa szerinti díjszabásra vonatkozó rendelkezése szerint.

Kapcsolatba lépni

Számlázási információ

IČO: 50875825
DIČ: 1082705635
IBAN: SK34 0200 0000 0038 1538 3755
SWIFT: SUBASKBX

Zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej
komore: reg. č. 7594

Nyitvatartási idő

hétfő - péntek

nonstop

Kapcsolatfelvételi űrlap

hu_HUMagyar